Tuyển dụng

TUYỂN NV BÁN HÀNG

ĐỂ BỔ SUNG NHÂN SỰ CHO KẾ HOẠCH KINH DOANH 2017, CÔNG TY CẦN TUYỂN NHÂN SỰ KINH DOANH:

Chi tiết